بــــــانــــــــــوی فـــــــــروردیــــــــن

 

There is no such thing as an omen. Destiny does not send us heralds. She is too wise or too cruel for that.

چیزی به عنوان فال وجود ندارد.سرنوشت برای ما جلودار نمی فرستد.او برای این کار یا بسیار عاقل است و یا بسیار بی رحم!

 

 

When a woman marries again it is because she detested her first husband. When a man marries again, it is because he adored his first wife. Women try their luck; men risk theirs.

زمانی که یک زن مجددا ازدواج می کند به این علت است که از شوهر اولش بیزار می باشد.زمانی که یک مرد دوباره ازدواج می کند به این علت است که شیفته همسر نخستش بوده.زنان شانسشان را امتحان می کنند اما مردان روی آن ریسک می کنند.

 

When the gods wish to punish us they answer our prayers.

زمانی که خدایان مایلند ما را تنبیه نمایند دعاهایمان را برآورده می سازند.

 

 

Women are never disarmed by compliments. Men always are. That is the difference between the genders.

زنان هیچگاه با تمجید و تعارف خلع سلاح نمی شوند.مردان همیشه می شوند.این تفاوت بین جنسیتهاست!

 

The moment you think you understand a great work of art, it's dead for you.

 

زمانی که فکر می کنید یک اثر هنری را درک می کنید،آن اثر برایتان مرده است.

 

Selfishness is not living as one wishes to live; it is asking others to live as one wishes to live.

خودخواهی به معنای زندگی به دلخواه خود نیست،بلکه به معنای درخواست از دیگران برای زندگی به میل خود است.

 

Pessimist: One who, when he has the choice of two evils, chooses both.

 

بدبین: کسی که در هنگام داشتن دو گزینه نادرست هر دو را انتخاب می کند.

 

Every saint has a past and every sinner has a future.

 

هر فرد مقدسی گذشته(بدی) دارد و هر گناهکار آینده(خوبی) دارد.

 

 

Conversation about the weather is the last refuge of the unimaginative.

 

مکالمه درباره هوا آخرین پناهگاه یک فرد  غیر خلاق است.

 

 

Charity creates a multitude of sins.

خیریه گناهان بسیاری پدید می آورد.

A man's face is his autobiography. A woman's face is her work of fiction.

 

صورت یک مرد سرگذشت اوست.صورت یک زن یک اثر داستانی از اوست.

 

Moderation is a fatal thing. Nothing succeeds like excess.

 

تعادل امری مهلک است.هیچ چیز همچون زیاده روی سبب موفقیت نمی شود.

 

 

Music makes one feel so romantic - at least it always gets on one's nerves - which is the same thing nowadays.

موسیقی باعث می شود حس رمانتیکی به هر فرد دست بدهد-در نهایت اعصاب فرد را به هم می ریزد.که امروزه همین امر جریان دارد.

 


Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the senses but the soul.

هیچ چیز چون حواس پنجگانه روح را درمان نمی کند همانگونه که هیچ چیز چون روح حواس پنجگانه را درمان نمی کند.

 

If you pretend to be good, the world takes you very seriously. If you pretend to be bad, it doesn't. Such is the astounding stupidity of optimism.

 

اگر تظاهر به خوب بودن کنید دنیا شما را بسیار جدی خواهد گرفت.اگر تظاهر به بد بودن کنید، اینکار را انجام نخواهد داد.این حماقت وحشتناکی است که در خوشبینی وجود دارد.

 

It is only an auctioneer who can equally and impartially admire all schools of art.

 

این تنها یک دلال حراجی است که تمام مکاتب هنری را تحسین می کند!

 

Only the shallow know themselves.

تنها انسانهای سطحی خودشان را می شناسند!

 

 

 

One of the many lessons that one learns in prison is, that things are what they are and will be what they will be.

یکی از درسهای بسياری که یک فرد از زندان می آموزد آن است که همه چیز همانی است که هست و همان هم باقی خواهد ماند.

 

 

Ordinary riches can be stolen; real riches cannot. In your soul are infinitely precious things that cannot be taken from you.

ثروت های معمولی را می توان ربود...ثروتهای حقیقی را نمی توان!

در روح شما چیزهای گرانبهایی وجود دارد که نمی توان آنان را از شما جدا نمود.

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط بانوی فروردین نظرات () |

Design By : Mihantheme