بــــــانــــــــــوی فـــــــــروردیــــــــن

و او بالاخره کوله بار سنگين و طاقت فرسای غمش را در اين دنيا به جای گذاشت و خودش به دياری ديگر رفت.و من سالها بعد آن کوله بار را گشودم و به حال زارش تا توانستم ،تا جايی که اشک در چشمانم بود، گريستم.اما می دانم که اشک،تنها ره آورد سفر کوتاه  اما پربار او به اين دنيا نبايد باشد.من چشمانم را به حقايقی که او برايم شکافت گشودم و تا می توانم انسانهای کوته بين را متوجه خطای بزرگی که در موردش مرتکب شدند  خواهم کرد.و نيز بيان شيوای او را از معنای واقعی زندگی،برای انسانهای آزاده و عميق، بازگو خواهم نمود و همواره برای روحش طلب آرامش می نمايم.

هنرمند پر احساسی که  سنگ مزار او را پس از تدفين محقر و غريبانه اش نوشت متنی را از نگارش های خود او برگزيد  به اين ترتيب:

And Alien tears will fill for him

و اشک های غريب برايش

Pity's long- broken urn

مزار بلند شکسته غم را پر خواهند نمود

For his mourners will be outcast men,

زيرا سوگواران او ،بيرون رانده شدگان خواهند بود

And outcasts always mourn.

و بيرون رانده شدگان، همواره سوگوارند.

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ توسط بانوی فروردین نظرات () |

Design By : Mihantheme