بــــــانــــــــــوی فـــــــــروردیــــــــن

و اصلا قابل حتی تشکر هم نيست:)

The First Day Of My Life

 

So I found a reason to stay alive

پس دلیلی یافتم تا زنده بمانم

Try a little harder see the other side

کمی بیشتر تلاش کنم و سوی دیگر را ببینم

Talking to myself

با خود حرف زدم

Too many sleepless nights

شبهای بی خواب بسیاری

Trying to find a meaning to this stupid life

تلاش نمودم تا معنایی برای این زندگی احمقانه بیابم

I don’t want your sympathy

همدردی ات را نمی خواهم

Sometimes I don’t know who to be

گاهی اوقات نمی دانم چه کسی باشم

Hey what you looking for

هی!دنبال چه می گردی؟

No one has the answer

هیچکس پاسخی ندارد

They just want more

آنها تنها بیشتر می خواهند!

Hey who’s gonna make it right

هی!چه کسی خواهد توانست اوضاع را درست کند؟

This could be the first

Day of my life

و این می تواند اولین روز زندگیم باشد

 

So I found a reason

پس دلیلی یافتم تا  

To let it go

تا اجازه دهم ادامه یابد

Tell you that I’m smiling

به تو بگویم که لبخند می زنم

But I still need to grow

اما هنوز نیاز به رشد دارم

Will I find salvation in the arms of love

آیا رهایی را در آغوش عشق خواهم یافت؟

Will it stop me searching will it be enough

آیا عشق پایان جستجویم خواهد بود؟آیا این کافیست؟

I don’t want your sympathy

همدردی ات را نمی خواهم

Sometimes I don’t know who to be

گاهی اوقات نمی دانم چه کسی باشم

Hey what you looking for

هی!دنبال چه می گردی؟

No one has the answer

هیچکس پاسخی ندارد

They just want more

آنها تنها بیشتر می خواهند!

Hey who’s gonna make it right

هی!چه کسی خواهد توانست اوضاع را درست کند؟

This could be the first

Day of my life

و این می تواند اولین روز زندگیم باشد  

The first time to really feel alive

اولین باری که واقعا احساس زنده بودن می کنم

The first time to break the chain

اولین باری که زنجیر را در هم می شکنم

The first time to walk away from pain

اولین باری که از درد دور می شوم

 Hey what you looking for

هی!دنبال چه می گردی؟

No one has the answer

هیچکس پاسخی ندارد

They just want more

آنها تنها بیشتر می خواهند!

Hey who’s gonna make it right

هی!چه کسی خواهد توانست اوضاع را درست کند؟

This could be the first

Day of my life

و این می تواند اولین روز زندگیم باشد

Hey who’s gonna shine alight

هی!چه کسی سوزنده خواهد درخشید؟

This could be the first day of my life

و این می تواند نخستین روز زندگیم باشد...

 

نوشته شده در شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٥ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ توسط بانوی فروردین نظرات () |

Design By : Mihantheme