دلم می خواست می تونستم ک رو دعوت کنم بریم موزه science and industry شیکاگوناراحت...

خوب می دونم اونم دلش می خواد خوب...

ناراحت

ناراحت

خوب الان یه دفعه غصه دار شدم خوب...

خوب الان یه ذره دوستش هم دارم خوبفرشته

ناراحت

بیا برو سرویس بهداشتیت رو بشوی دخترم اینها نان و آب نمی شه برات!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
بی پروا

[لبخند][گل][گل]خیلی وقتا خیلی حرفا رو باید میزدیم و نزدیم..خیلیاشم نباید میگفتیم که گفتیم...خیلی کارا رو باید میکردیم و نکردیم..ولی به نظر من اگه کاری کردیم که نباید انجامش دادیم.و پشیمون شدیم..بهتر از اینه که حسرت انجام ندادن اون کار یا نگفتن اون حرف رو دلمون سنگینی کنه