...

آخرین بار آنلاین :15 دقیقه پیش.

و این یعنی من هر شب چک می کنم ساعت چند می خوابی.با اینکه دو ساعت از ما عقب ترین از من زودتر می خوابی، خسته...

تو هم می دونم که تو فیسبوک زاغ سیاه من و بقیه رو چوب می زنی و من مخصوصاً ناپدید می شم که هیچ اثری از من نباشه...خسته ام از چت و فیسبوک و اس ام اس...دلم می خواد صدات رو بشنوم...دلم می خواد نزدیک باشی...که نیستی...پس بی خیال همه چیز اصلاً.

و جعبه کادوی خوشگلت هنوز توی کمده،دکتر...شاید در نهایت بدجنسی واقعاً نگرفتیش و به آینده موکول کردی که اینجوری تو فکرت بمونم...می دونم دوباره می بینمت اما کی و چطورش رو نمی دونم...فقط اینو می دونم و حسم می گه فعلاً باید به زندگی خودم بچسبم...و اینکه دیگه نوبت توئه حرکتی انجام  بدی...

I played my part

و این روزا من از تو خسته تر و مشغول ترم...

پس شب به خیر...خوب بخوابی...

/ 0 نظر / 18 بازدید