بانوی مهتاب...

ترانه بسيار زيبايی از خوليو ايگلسياس(ترجمه از خودم است).

MOONLIGHT LADY

بانوی مهتاب

 

 

There were beggars and kings

(پادشهان و گدايانی آنجا بودند)
In a magical sky

(در آسمانی جادويين)  
There were wings in the air

(در آسمان بالهايی وجود داشت)
And I learned how to fly

(ومن پرواز را آموختم).
There was me, there was you

(من و تو آنجا بوديم)
In a world made for two, then you were gone

(در دنيايی که متعلق به دو نفر بود ، سپس تو رفتی)

Moonlight lady

(بانوی مهتاب)
Come along with me

(همراه من بيا)
To the bright city lights

(به سوی روشنايی شهر)
It's all right, 'cause tonight's on me

(همه چيز مرتب است زيرا امشب از آن من است)
.

Every night is so empty without you

(همه شب من بی تو تهی است)


I'm so lonely since you went away

(از هنگامه ای که تو رفتی من تنهای تنهايم)
If by chance we could dance to the music

(اگر بتوانيم بار ديگر همراه موسيقی برقصيم)
Let it play

(بگذاز بنوازد)
Let me say

(بگذار بگويم):

Moonlight lady

(بانوی مهتاب)
Come along with me

(همراه من بيا)
To the bright city lights

(به سوی روشنايی شهر)
It's all right, 'cause tonight's on me

(همه چيز مرتب است زيرا امشب از آن من است)

/ 0 نظر / 3 بازدید