دلم ميخواد بلند گريه کنم اما نميتونم

لعنت به اين غرور من که آخر سرم رو به باد ميده...

/ 3 نظر / 3 بازدید
hero

سلام چه طوری /// بابا باز چی شده؟؟؟ چرا شاکی شدی؟؟!!!رفتی گوشی به اين توپی خريدی ديگه چی می خوای؟؟؟من هر کی می خواد گوشی بخره می گم عين گوشی تورو بگيره جم و جوره تقریباْ همه کارم ميکنه!!! ولی ديگه خيلی ازش تعريف کرديا d: /// ولی عجب گوشيه ۶۲۳۰ ... به ما چه؟!!! خوش به حال مايه دارا که پولشو دارن بخرن...........جدا از اين حرفا خيلی خودتو به خاطر غروری که داری سرزنش نکن چون یه آدم مغرور که فقط به فکر خودشه هیچ وقت نمیاد اینجا این طوری حرف بزنه.<<< لعنت به اين غرور من كه آخر سرم رو به باد ميده>>>..... يه جاهايی هم غرور بد نيست البته غرور که نه ولی اعتماد به نفس چرا پس دیگه خودتو ناراحت نکن... برو اینو ببين حالشو ببر ولی خيلی جالب کلیپرو نساخته ولی آهنگش که ديگه آخرشه http://iranclip.com/yc/viewid.pl?clipid=706&sid=29680568251840 موفق باشي

م . م . فانوس

بانوی فروردين ٬ گريه کن ٬ گريه / بذار سبک بشي / آروم بشی

hero

کجائی؟؟؟!!!